טעכנישער ענין מיט Notify NYC RSS Feed

מיט׳ן Notify NYC RSS Feed

X/Twitter: @NNYCYiddish

Get Notified

Download the free Notify NYC mobile app, available for iOS and Android.

Card image cap

Recent Notifications

05/02/2024 06:29:02

Notify NYC - וועג ווידער געעפנט

נאך א פריערדיגער פארמאכונג זענען אלע פארוועגן ווידער געעפנט אין דער געגנט פון Brooklyn Queens Expressway קארנער Atlantic Avenue אין Brooklyn. דערווארט צייטווייליג ווייטערדיגע פארשפּעטיגונגען.

05/02/2024 05:51:52

Notify NYC - אומפּלאנירטע פארמאכונג פון וועג

אן אומפּלאנירטער וועג פארמאכונג איז פארגעקומען אין דער געגנט פון Brooklyn Queens Expressway קארנער Atlantic Avenue אין Brooklyn. ניצט אלטערנאטיווע וועגן און לאזט איבער מער צייט אנצוקומען.

05/02/2024 03:49:52

Notify NYC - וועג ווידער געעפנט

נאך א פריערדיגער פארמאכונג זענען אלע פארוועגן ווידער געעפנט אין דער געגנט פון Korean War Vets Parkway קארנער Arden Avenue אין Staten Island . דערווארט צייטווייליג ווייטערדיגע פארשפּעטיגונגען.

05/01/2024 22:49:12

Notify NYC - אומפּלאנירטע פארמאכונג פון וועג

אן אומפּלאנירטער וועג פארמאכונג איז פארגעקומען אין דער געגנט פון Korean Vets Parkway קארנער Arden Avenue אין Staten Island . ניצט אלטערנאטיווע וועגן און לאזט איבער מער צייט אנצוקומען.

05/01/2024 18:49:53

Notify NYC - שריפה

דער דעפּארטמענט פון פייערלעשער פון ניו־יארק באקעמפט א שרפה אין דער געגנט פון Bushwick Avenue קארנער Cooper Street אין Brooklyn. צום דערווארטן: רויך, פארקער אפהאלטן, און אנװעזנהייט פון נויטפאל־פערסאנאל אין דער סביבה. דער ניו־יארקער דעפארטמענט פון געזונט און גייסטיגער היגיענע עצה׳ט אויסצומיידן רויך פון שריפות דורך פארמאכן די פענסטער בשעת מ׳איז אינעווייניג און מינימיזירן צייט אינדרויסן ווען ס׳איז דא רויך. מענטשן מיט הארץ און אטעם שוואכקייטן ווי אסטמע זענען סענסיטיווער און זאלן זוכן מעדיצינשע באהאנדלונג אויב זיי שפירן ברוסטווייטאג אדער קענען נישט אפכאפן דעם אטעם.

The information you want to receive, the way you want to receive it

About Notify NYC