Get Notified

Download the free Notify NYC mobile app, available for iOS and Android.

Card image cap

Recent Notifications

02/28/2024 09:39:40

Notify NYC - Reta nan Trafik

Atann reta nan trafik nan zòn Brooklyn Queens Expressway ak 58th Street nan Queens . Itilize lòt wout epi mete plis tan pou vwayaje.

02/28/2024 08:02:22

Notify NYC - Avi pou Mas Dlo

Yo pibliye yon avi pou mas dlo. Pou plis enfòmasyon sou mas dlo ki afekte yo, rele 311 oswa ale nan http://bit.ly/3KFvQQJ. Depatman Pwoteksyon Anviwonman (Department of Environmental Protection) NYC la fenk lanse yon vèsyon beta nouvo Sistèm Enfòmasyon sou Mas Dlo. Pou revize ak mizajou alèt pèsonalize prefere w pou mas dlo byen espesifik, tanpri konekte sou kont Notify NYC ou an epi chwazi paj Mas Dlo / Lanmè / Pisin sou paj jesyon kont ou an. Si ou bezwen asistans pou ou kapab mete preferans ou yo ajou oswa si w pa resevwa alèt Notify NYC yo, tanpri voye yon imèl sou notifynyc@oem.nyc.gov.

02/28/2024 04:03:45

Notify NYC - Avi pou Van

Sèvis Nasyonal Meteyo (National Weather Service) pibliye sa ki annapre a: Kisa: Avi pou Van Ki Kote: NYC Danje: Yo prevwa gwo van. Aksyon Preparasyon: Pran prekosyon lè w ap mache, monte bisiklèt, oswa kondi machin wo. Anvan yon Blakawout - Chaje telefòn selilè yo - Rasanble pwovizyon - Regle frijidè/frizè yo nan tanperati pi frèt Pandan yon Blakawout - Rete lwen fil kouran ki tonbe - Etenn tout aparèy - Kenbe pòt frijidè/frizè yo fèmen pou manje ou pa gate - Pa itilize jeneratris anndan kay - Si ou gen bezwen pou yon andikap/pou aksè, oswa ou gen yon aparèy pou kenbe moun vivan (Life Sustaining Equipment, LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 911 Enfòmasyon: www.weather.gov/okx/.

02/27/2024 15:24:32

Notify NYC - Fèmti Wout Planifye

Travo ki Anonse: Fèmti pwograme pou Roosevelt Island Bridge nan dat 2/28. Fè lòt wout.

02/27/2024 12:55:22

Notify NYC - Aktivite Lapolis

Akòz aktivite lapolis, atann pou gen reta nan trafik ak yon gwo prezans pèsonèl ijans nan zòn Queens Boulevard ak Yellowstone Boulevard nan Queens . Anvizaje itilize lòt wout epi mete plis tan pou vwayaje.

The information you want to receive, the way you want to receive it

About Notify NYC