Get Notified

Download the free Notify NYC mobile app, available for iOS and Android.

Card image cap

Recent Notifications

07/12/2024 13:12:32

Notify NYC - Fèmti Pisin Piblik - Mapes Wading Pool, Claremont Wading Pool, John Jay Diving Pool, Fa

Pisin NYC Parks yo fèmen pou yon ti tan; Mapes Wading Pool, Claremont Wading Pool, John Jay Diving Pool, Faber Pool, Sunset Park Pool. Pou kapab toujou jwenn nouvo enfòmasyon sou fèmti an oswa pou kapab jwenn yon lòt pisin ki toupre w, ale sou: nyc.gov/parks/outdoor-pools oswa rele 311 (212-639-9675).

07/12/2024 05:07:42

Notify NYC - Risk Kouran Retou

Tanpri pa naje nan plaj ki gen drapo wouj yo kote pa gen mèt-najè prezan. Kouran retou yo kapab brote moun ki maton nan natasyon lwen rivaj la rive nan dlo ki fon. Si ou kole nan yon kouran retou, pa naje nan sans kontrè kouran an. Olye sa, rilaks epi flote, oubyen si sa posib, naje nan sans paralèl rivaj la. Pou dènye enfòmasyon sou Risk Kouran Retou: https://www.weather.gov/beach/okx

07/12/2024 04:28:41

Notifye NYC - Siveyans Inondasyon

Sèvis Nasyonal Lameteyo te anonse sa ki annapre a: Kisa: Siveyans Inondasyon Kikote: NYC Danje yo: Gwo lapli pral lakòz inondasyon nan vil la, ikonpri sou otowout, nan lari ak nan pasaj souteren ansanm ak lòt zòn ki pa drene byen ak nan kote ki ba. Aksyon pou Prepare w: - Si ou nan yon bezment, monte sou pi wo etaj ki posib. - Pa kondi machin ou nan zòn kote dlo ap kouvri dlo wout la. Pwofondè dlo a gendwa twòp pou machin ou kapab pase san danje. - Si ou gen pann kouran epi ou gen yon andikap, ou gen bezwen nan aksè ak fonksyonèl oubyen ou sèvi ak yon ekipman ki sipòte lavi (LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 911. Pou jwenn dènye enfòmasyon lameteyo: www.weather.gov/okx.

07/12/2024 04:12:27

Notifye NYC - Siveyans Inondasyon

Sèvis Nasyonal Lameteyo te anonse sa ki annapre a: Kisa: Siveyans Inondasyon Kikote: NYC Danje yo: Gwo lapli pral lakòz inondasyon nan vil la, ikonpri sou otowout, nan lari ak nan pasaj souteren ansanm ak lòt zòn ki pa drene byen ak nan kote ki ba. Aksyon pou Prepare w: - Si ou nan yon bezment, monte sou pi wo etaj ki posib. - Pa kondi machin ou nan zòn kote dlo ap kouvri dlo wout la. Pwofondè dlo a gendwa twòp pou machin ou kapab pase san danje. - Si ou gen pann kouran epi ou gen yon andikap, ou gen bezwen nan aksè ak fonksyonèl oubyen ou sèvi ak yon ekipman ki sipòte lavi (LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 911. Pou jwenn dènye enfòmasyon lameteyo: www.weather.gov/okx.

07/11/2024 17:17:37

Notify NYC - Risk Kouran Retou

Tanpri pa naje nan plaj ki gen drapo wouj yo kote pa gen mèt-najè prezan. Kouran retou yo kapab brote moun ki maton nan natasyon lwen rivaj la rive nan dlo ki fon. Si ou kole nan yon kouran retou, pa naje nan sans kontrè kouran an. Olye sa, rilaks epi flote, oubyen si sa posib, naje nan sans paralèl rivaj la. Pou dènye enfòmasyon sou Risk Kouran Retou: https://www.weather.gov/beach/okx

The information you want to receive, the way you want to receive it

About Notify NYC