Get Notified

Download the free Notify NYC mobile app, available for iOS and Android.

Card image cap

Recent Notifications

12/08/2023 16:06:17

Notify NYC - Siveyans pou Gwo Van

Sèvis Nasyonal Meteyo (National Weather Service) pibliye sa ki annapre a: Kisa: Siveyans pou Gwo Van Ki Kote: Brooklyn, Queens Danje: Van vyolan ki posib yo ka lakòz debri vole, fè objè ki pa byen tache yo vin tounen pwojektil, epi bay blakawout. Aksyon Preparasyon: Anvan yon Blakawout - Chaje telefòn selilè yo - Rasanble pwovizyon - Regle frijidè/frizè yo nan tanperati pi frèt. Pandan yon Blakawout - Rete lwen fil kouran ki tonbe. - Etenn tout aparèy - Kenbe pòt frijidè/frizè yo fèmen pou manje ou pa gate. - Pa itilize jeneratris anndan kay. - Si ou gen bezwen pou yon andikap/pou aksè, oswa ou gen yon aparèy pou kenbe moun vivan (Life Sustaining Equipment, LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 9-1-1. Pou dènye nouvèl meteyo: www.weather.gov/okx/.

12/08/2023 15:56:17

Notifye NYC - Siveyans Inondasyon

Sèvis Nasyonal Lameteyo te anonse sa ki annapre a: Kisa: Siveyans Inondasyon Kikote: The Bronx Danje yo: Gwo lapli pral lakòz inondasyon nan vil la, ikonpri sou otowout, nan lari ak nan pasaj souteren ansanm ak lòt zòn ki pa drene byen ak nan kote ki ba. Aksyon pou Prepare w: - Si ou nan yon bezment, monte sou pi wo etaj ki posib. - Pa kondi machin ou nan zòn kote dlo ap kouvri dlo wout la. Pwofondè dlo a gendwa twòp pou machin ou kapab pase san danje. - Si ou gen pann kouran epi ou gen yon andikap, ou gen bezwen nan aksè ak fonksyonèl oubyen ou sèvi ak yon ekipman ki sipòte lavi (LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 911. Pou jwenn dènye enfòmasyon lameteyo: www.weather.gov/okx.

12/08/2023 15:45:52

Notifye NYC - Siveyans Inondasyon

Sèvis Nasyonal Lameteyo te anonse sa ki annapre a: Kisa: Siveyans Inondasyon Kikote: Brooklyn, Manhattan, Queens , Staten Island Danje yo: Gwo lapli pral lakòz inondasyon nan vil la, ikonpri sou otowout, nan lari ak nan pasaj souteren ansanm ak lòt zòn ki pa drene byen ak nan kote ki ba. Aksyon pou Prepare w: - Si ou nan yon bezment, monte sou pi wo etaj ki posib. - Pa kondi machin ou nan zòn kote dlo ap kouvri dlo wout la. Pwofondè dlo a gendwa twòp pou machin ou kapab pase san danje. - Si ou gen pann kouran epi ou gen yon andikap, ou gen bezwen nan aksè ak fonksyonèl oubyen ou sèvi ak yon ekipman ki sipòte lavi (LSE) epi ou bezwen èd touswit, rele 911. Pou jwenn dènye enfòmasyon lameteyo: www.weather.gov/okx.

12/06/2023 20:08:22

Notify NYC - Reta nan Trafik

Atann ou pou gen anpil reta nan sikilasyon nan zòn Verrazzano- Narrows Bridge. Konsidere fè lòt wout epi pwograme plis tan pou deplasman yo.

12/06/2023 17:12:47

Notify NYC - Alèt Silver

NYPD pibliye yon Alèt Silver pou disparisyon yon granmoun aje ki arisk epi ki ka soufri yon andikap nan panse oswa ki ka bezwen swen medikal, epitou yo pa wè li nan zòn Vil New York. Ou ka jwenn la yon foto moun ki disparèt la: ttps://flic.kr/p/2pk2SSU. Pou plis enfòmasyon, vizite NYC.gov/notifynyc oswa rele 3-1-1 (212-639-9675 pou Sèvis Relè nan Videyo, oswa TTY 212-504-4115).

The information you want to receive, the way you want to receive it

About Notify NYC